Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden
 \  utbildning  \  Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden

Prognos för framtida arbetsmarknaden för audionomer

Nedanstående information är hämtad ur Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) rapport ”Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för akademiker år 2021”, som släpptes 2016. För audionomer se sidan 27.

• Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: liten konkurrens
• Prognos för nyexaminerade till år 2021: liten konkurrens
• Arbetsmarknaden för erfarna idag: liten konkurrens
• Prognos för erfarna till år 2021: liten konkurrens

Audionomen arbetar självständigt med diagnostisering och rehabilitering av personer med skadad eller nedsatt hörsel. Audionomer ingår även i multiprofessionella team som arbetar med habilitering och rehabilitering av hörselskadade barn och vuxna. Bra förutsättningar är intresse för teknik, medicin, pedagogik, ljud och människor. Det finns idag cirka 1 200 legitimerade audionomer i Sverige.

Arbetsmarknaden idag
Efterfrågan på audionomer är stor genom en allmänt ökad efterfrågan på hörselvård. Det har också skett en snabb ökning av antalet privata aktörer på arbetsmarknaden på grund av politiska beslut om införandet av vårdval.

Prognos för nyexaminerade och erfarna
Arbetsmarknadsläget bedöms inte för- ändras under prognosperioden. Konkurrensen om jobben kommer troligen att vara liten även år 2021. Vår bedömning är att efterfrågan på hörselvård kommer att fortsätta öka. De främsta anledningarna till denna ökning är att de åldersgrupper som har störst behov av hjälp med sin hörsel kommer att utgöra en större andel av befolkningen. Den tekniska och medicinska utvecklingen gör också att fler människor rehabiliteras. Ett ökat intresse för att forska påverkar antalet audionomer i den kliniska verksamheten. Sannolikt kommer antalet privata aktörer att öka, till följd av politiska beslut. I regioner där vårdval införs ökar efterfrågan på audionomer och även närliggande regioner påverkas av detta. Men det tenderar att vara svårare att få jobb på utbildningsorterna.

Historik
Arbetsmarknaden kännetecknas av små skillnader mellan hög- och lågkonjunktur.

Prognosens osäkerhet
Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 för nyexaminerade och 2 för erfarna på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet.