Utbildning/forskning

Utbildning/forskning
 \  Utbildning/forskning

Utbildning/forskning

Utbildning

Välja yrke
Nedanstående information är hämtad ur Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) rapport Välja yrke – högskolevalet 2017/2018, som släpptes 2017. För audionomer se s.53-55.

”Audionomer arbetar självständigt med diagnostisering och rehabilitering av personer med skadad eller nedsatt hörsel. Audionomer ingår även i multiprofessionella team som arbetar med habilitering och rehabilitering av hörselskadade barn och vuxna. Intresse för en tvärvetenskaplig akademisk utbildning där teknik, medicin och pedagogik utgör basen för studentens framtida yrkesroll, är bra förutsättningar.

Var och hur kan man arbeta
I sitt yrke tillämpar audionomen tekniska, beteendevetenskapliga och medicinska kunskaper inom hörselområdet (audiologi). Att förebygga uppkomsten av hörselskador och informera kring hörsel är också en del av yrket. I det kliniska arbetet ingår även samtal och vägledning om de psykologiska och psykosociala konsekvenser som en hörselskada kan medföra. Det är därför viktigt att audionomen har ett terapeutiskt förhållningssätt i sin yrkesutövning.
Audionomen har även en betydande pedagogisk roll och bedriver undervisning för patienterna (såväl individuellt som i grupp), anhöriga, arbetskolleger med mera. Ett mindre antal audionomer kombinerar forskning med sitt audionomarbete. Audionomer är till stor del anställda i landstingens sjukvårds- eller rehabiliteringsverksamhet.
Utöver landstingen arbetar audionomer främst inom privat hörselvård, som anställd i eget företag, inom universiteten (audionomprogrammen) eller hos hörapparattillverkarna (inom produktsupport med mera). Audionomen kan också arbeta inom statlig verksamhet, exempelvis arbetsförmedlingen. Ett fåtal arbetar med forskning och/eller utveckling inom hörapparatindustrin.
Inom de företag som utvecklar och säljer hörapparater och andra hörhjälpmedel fnns ett antal audionomer anställda som produktspecialister.
I Sverige finns idag cirka 1 200 legitimerade audionomer enligt Socialstyrelsen.

Utbildning
Audionomprogrammet har huvudämnet audiologi eller hörselvetenskap som det också kallas. Till huvudämnet anknyts kurser i andra relevanta ämnesområden. Utmärkande för utbildningen är dess tvärvetenskapliga karaktär. I huvudämnet ingår följande: vetenskapsmetodik, audiologisk diagnostik och rehabilitering, teknisk audiologi med akustik och signalbehandling, klinisk utbildning, rehabiliteringsplanering, psykosocial och pedagogisk hörselrehabilitering, medicinsk audiologi med anatomi och fysiologi och hörapparatteknik.
Övriga ämnen som ingår är: Fysik, psykologi, neurologi, gerontologi och geriatrik, fonetik och lingvistik, pedagogik och terapeutiskt förhållningssätt.
Arbetsplatspraktik på audionommottagning är integrerad i utbildningen.

Utbildningens längd
Grundutbildningen ger en kandidatexamen vilket motsvarar 180 hp. På audionomprogrammet i Lund kan man studera i fyra år och ta ut en magisterexamen. Efter tre år kan man söka legitimation hos Socialstyrelsen utifrån samtliga studieorters utbildningar.

Vidareutbildning
På alla studieorter finns det möjlighet att läsa till en masters- eller magisterexamen efter avslutad grundutbildning. Det finns även möjlighet att forska och doktorera inom audiologin.

Här kan du studera
Karolinska Institutet i Stockholm, Göteborgs universitet, Örebros universitet samt Lunds universitet. Mer information på www.studera.nu.

Behörighet
Områdesbehörighet 16/A14, läs mer på Studera.nu. Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.

Utlandsstudier
Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Karolinska Institutet erbjuder utbytesstudier i Belgien och jobbar även med kontakter i USA och Norge. Lunds universitet tillhandahåller utbytesstudier i Australien, Kanada, Storbritannien och USA.
Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns även efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Gö- teborgs och Örebro universitet erbjuder också möjlighet att skriva projektarbete utomlands.

Bra att veta
För en audionom finns arbetsplatserna oftast i större samhällen/städer där det finns sjukhus samt en större kundkrets för de privata klinikerna. Det är därför inte ovanligt at man kan behöva flyta för at få sit önskade jobb. Det är ofta stor konkurrens som jobben på utbildningsorterna.

Jobba utomlands med din svenska examen
Detta ser väldigt olika ut. I Norden är den svenska audionomutbildningen helt godkänd. I fera andra europeiska länder liknar utbildningen och yrket den nordiska men i övrigt varierar det – i vissa länder finns audionomyrket inte alls. Istället är det ofta läkare eller tekniker som sköter hörselvården och hörapparatutprovningen på sina privata mottagningar. I USA, Australien och på Nya Zeeland har man till exempel fyra eller femåriga magisterutbildningar, vilket innebär att den svenska audionomutbildningen inte räcker till. Kontakta därför motsvarandeHögskoleverket eller Socialstyrelsen i det land du vill arbeta i för mer information.

Jobba i Sverige med en utländsk examen
För att arbeta som audionom i Sverige krävs en svensk legitimation. Du behöver även goda kunskaper i svenska språket.

Lön före skatt
Genomsnittlig ingångslön för nyexaminerade: 27 000 kr per månad. Genomsnittlig medianlön vid 35 års ålder: 30 100 kr per månad. Genomsnittlig medianlön vid 45 års ålder: 31 000 kr per månad.

Arbetsmarknaden idag
För nyutexaminerade: idag liten konkurrens om jobben – det fnns fer jobb än utbildade. För yrkeserfarna: idag liten konkurrens om jobben.
Det finns dock regionala olikheter. Tillgången på audionomer skiljer sig åt över landet, ju närmare utbildningsorten desto större konkurrens.
Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter, www.saco.se/framtid

Sacoförbund & uppgiftslämnare SRAT, www.srat.se. Mer information: Audionomerna, www.audionomerna.nu”

Audionomutbildningen
Audionomutbildningen syftar till att ge djupa teoretiska kunskaper om hörseln och dess betydelse för kommunikation. Utbildningen skall också utgöra en grund för fortsatta teoretiska studier och vetenskaplig skolning.

Audionomutbildningen omfattar 180-240 högskolepoäng (hp). Audionom är ett legitimerat yrke. Legitimation söks hos Socialstyrelsen efter att man avlagt minst kandidatexamen (180 hp).

Idag finns utbildningen på dessa orter: Göteborg, Stockholm, Lund och Örebro.
Gör ett besök på universitetens egna sidor: Göteborgs universitet Karolinska Institutet   Lunds universitet Örebro universitet

1 juli 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur. Omfattningen anges från höstterminen 2007 i högskolepoäng (hp). Heltidsstudier under en termin (20 veckor) motsvarar 30 högskolepoäng.

Utbildningsprogram på avancerad nivå
Göteborgs universitet erbjuder magister- och masterprogram i audiologi. 

Karolinska Institutet i Stockholm erbjuder ett magisterprogram i klinisk medicinsk vetenskap. Inriktningen är allmän och läses tillsammans med ex sjuksköterskor, logopeder, arbetsterapeuter, sjukgymnaster etc. Magisteruppsatsen skrivs inom audiologi och det finns kurser inom audiologi att välja. 

Lunds Universitet erbjuder magisterprogram i audiologi och masterprogram medicinsk vetenskap, audiologi. 

Örebro Universitet erbjuder ett masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, hörselvetenskap. 

Enskilda kurser
Ensklida kurser på avancerad nivå inom audiologi – Göteborgs universitet
Hörselkurser på Karolinska Institutet
Enskilda kurser på avancerad nivå inom audiologi – Lunds universitet
Enskilda kurser på avancerad nivå inom hörselvetenskap – Örebro universitet

Utbildningarnas egna informationstext i PDF-format
Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet
Audiologiutbildningen vid Lunds universitet
Audionomprogrammet vid Karolinska institutet, Stockholm
Audionomprogrammet vid Örebro universitet