Föreningen

Föreningen
 \  Föreningen

Föreningen

Svenska Audionomföreningen

Svenska Audionomföreningen, SvAf, är en ideell, fackligt obunden yrkesförening.
Rätt till medlemskap äger den som genomgått eller den som genomgår audionomutbildning. SvAf har cirka 600 medlemmar.

Föreningens syfte/roll

  • Vara språkrör för audionomerna och tillvarata deras speciella intressen.
  • Verka för ökade kunskaper och att i detta syfte bereda tillfällen till information och debatt, utbyta erfarenheter samt att tillvarata medlemmarnas kunskaper.
  • Bevaka och påverka utbildnings- och fortbildningsfrågor som rör audionomyrket.
  • Vara samordnande för audionomernas årliga utbildningsdagar som vart tredje år sker i samarbete med Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF) och Svensk Medicinsk Audiologisk Förening (SMAF).
  • Föreningen är ansvarig för Audionomtidningen som utkommer till föreningens medlemmar fyra gånger per år.
  • I förekommande fall verka som remissorgan i frågor som rör hörselvården.

SvAf representerar i följande instanser:

Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS)
Ordinarie: Milijana Malmberg, Göteborg
Suppleant: Dorota Kuczynska, Stockholm

Nordiska Audiologiska Sällskapet (NAS)
Ordinarie: Maria Hoff, Göteborg
Suppleant: Milijana Malmberg, Göteborg

Nationellt kvalitetsregister för gravt hörselskadade
Margareta Edén, Mölndal

Representant Vetenskaplig kommitté för kommande konferens 2023:

Milijana Malmberg, Göteborg

Representanter i Tema Metod-gruppen:

Rickard Larsson, Göteborg (SvAf-styrelsen)