Statistik audionomer

Statistik audionomer
 \  arbetsmarknaden  \  Statistik audionomer

Statistik audionomer

Statistik audionomer

SvAf har tagit fram uppdaterad statistik över antalet legitimerade sudionomer i Sverige, baserat på Socialstyrelsens offentliga data. Mer detaljerad statistik går att söka fram i Socialstyrelsens statistikdatabas.

SvAfs rapport kan laddas ned som en pdf här: Antalet audionomer – uppdatering 2023


Statistik över legitimerade audionomer – uppdatering 2023

Statistiken i denna text baseras på de senaste tillgängliga siffrorna, hämtade från Socialstyrelsens statistikdatabas, https://sdb.socialstyrelsen.se/ samt Statistiska centralbyrån (SCB) och sammanställda av SvAf.

Antal audionomer 

I november 2020 uppgick antalet sysselsatta audionomer i Sverige till 1377 (85% kvinnor, 15% män). Av dessa arbetade 1105 (80%) inom hälso- och sjukvård. Statistiken förtäljer inte vad övriga 20% gör, men några exempel på sysselsättning kan vara forskare, universitetslärare, företagare,  eller arbetare inom hörapparatindustri. Av alla sysselsatta audionomer i Sverige finns 901 (65%) inom offentlig regi och övriga 476 (35%) inom privat regi. Av dem som arbetar inom offentlig regi tillhör 89% hälso- och sjukvården, medan motsvarande siffra för dem som arbetar inom privat regi uppgår till 64%.

Totalt sett uppskattas att det finnas 14 audionomer per 100 000 invånare, vilket är lägre jämfört med de flesta andra professioner (se figur 1). Endast kiropraktor, ortopedingenjör och sjukhusfysiker är färre (procentuellt).

Regionala skillnader

Det finns stora regionala skillnader gällande var audionomer arbetar, där t.ex. 73% (252 av totalt 346) av Stockholms audionomer finns inom privat regi, medans endast 17% (45 av 265) audionomer i Västsverige arbetar i privat regi.

Hur antalet audionomer varierar i Sveriges sex sjukvårdsregioner framgår av tabell 1. I kolumnerna till vänster anges även befolkningsmängden i respektive region, dels för alla åldersgrupper och dels för den äldre befolkningen specifikt (65 år och uppåt), samt vilken procentuell andel av Sveriges befolkning som det motsvarar. Exempelvis bor 24% av Sveriges befolkning i sjukvårdsregion Stockholm, medans endast 19% av den äldre befolkningen bor där. Samtidigt finns 22% av Sveriges audionomkår (de som arbetar inom hälso- och sjukvård) i regionen. I Mellansverige å andra sidan finns 23% av Sveriges äldre befolkning, men endast 18% av Sveriges audionomkår. Detta skulle kunna tolkas som att det finns förhållandevis färre audionomer per person med hörselnedsättning i Mellansverige. Dock är det möjligt att det arbetar fler audionomer i anslutning till universitetssjukhus och i storstäder där specialiserad audiologisk diagnostik och rehabilitering ofta finns.

Nya legitimationer

Enligt statistik från Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) avseende år 2021 ökade antalet utfärdade legitimationer för de flesta professioner. Av figur 1 framgår det att antalet utfärdade audionomlegitimationer ökade med 3% jämfört med föregående år och med 14% under en femårsperiod (2017-2021).


Tabell 1. Tabellen visar befolkningsmängden samt antalet sysselsatta audionomer inom hälso- och sjukvård i respektive sjukvårdsregion. Utöver antalet anges även procentuell andel av hela Sveriges befolkning, respektive andel av Sveriges sysselsatta audionomer.

Befolkningsmängd         Antal (Andel*) Antal audionomer   Antal (Andel**)
Sjukvårdsregion Alla åldrar 65 år och äldre Inom sjukvård
Stockholms sjukvårdsregion 2 451 891 (24%) 399 524 (19%) 246 (22%)
Mellansveriges sjukvårdsregion 2 128 566 (21%) 475 661 (23%) 201 (18%)
Västra sjukvårdsregionen 2 070 784 (20%) 413 904 (20%) 276 (25%)
Södra sjukvårdsregionen 1 750 384 (17%) 353 933 (17%) 179 (16%)
Sydöstra sjukvårdsregionen 1 078 262 (10%) 234 805 (11%) 108 (10%)
Norra sjukvårdsregionen 898 596 (9%) 210 259 (10%) 85 (8%)

Stockholms sjukvårdsregion: Region Stockholm och Gotland; Mellansveriges sjukvårdsregion: Region Uppsala, Gävleborg, Södermanland, Örebro, Värmland och Dalarna; Västra sjukvårdsregionen: Västragötalandsregionen och Region Halland; Södra: Region Skåne, Kronoberg och Blekinge; Sydöstra: Östergötland, Jönköping och Kalmar; Norra sjukvårdsregionen: Region Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.


Figur 1. Figuren visar antal audionomer samt andra hälso- och sjukvårdsyrken per 100 000 invånare och hur antalet nyutfärdade legitimationer har förändrats över tid. Bilden är hämtad från Socialstyrelsen.