Stadgar
Stadgar för Svenska Audionomföreningen, SvAf
Antagna 960520

Antagna första gången 950508 §§ 2-4

Antagna andra gången 950508 §§ 5-11

Reviderade 051007

Reviderade 081121

Reviderade 161001

Reviderat 190516
Inledande bestämmelser
§ 1 Svenska Audionomföreningens målsättning är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att:
• Verka för ökade kunskaper inom ämnesområdet audiologi samt närliggande ämnesområden bland audionomer.
• Bereda tillfällen till information och debatt, ge plats för utbyte av erfarenheter samt tillvarata medlemmarnas kunskaper.
• Bevaka och påverka utbildnings- och fortbildningsfrågor som rör audionomer.
• I förekommande fall verka som remissorgan i frågor som rör audiologi och audionomens yrkesroll.
Medlemskap
§ 2 Ordinarie medlem kan den bli som som genomgått av Skolöverstyrelsens eller Universitetskanslerämbetet godkänd utbildning till hörselvårdsassistent eller audionom samt av Socialstyrelsen erhållit legitimation. Studerandemedlem kan den bli som genomgår utbildning till audionom eller är doktorand på heltid. Pensionärsmedlem kan den bli som varit yrkesverksam som hörselvårdsassistent/audionom.
Annan person som förtjänstfullt medverkat i enlighet med föreningens målsättning kan upptas som hedersmedlem genom beslut av årsmötet.
§3 Medlem har rätt att:
• Delta i föreningens aktiviteter.
• Fortlöpande få information om och ta del av föreningens angelägenheter.
• Skriva motioner och få sina frågor behandlade vid årsmötet.
§ 4 Medlem ska:
• Verka för föreningens sammanhållning och utveckling.
• Följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av organ inom föreningen.
• Betala den årsavgift som fastställts av årsmötet.
§ 5 Medlemskapet kan upphöra om medlemmen försummat att betala årsavgift till föreningen senast den 31 januari för innevarande år, om medlemmen bryter mot stadgarna eller på annat sätt skadar föreningen.
Styrelse
§ 6 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen ska, inom ramen för stadgarna, verka för föreningen och tillvarata dess intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
• Tillse att föreningens stadgar iakttas.
• Verkställa av årsmötet fattade beslut.
• Planera, leda, utveckla och fördela arbetet inom föreningen.
• Ansvara för och förvalta föreningens medel.
• Förbereda årsmötet.
• Föreslå propositioner till kommande årsmöte.
§ 7 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt ett antal övriga ledamöter. Det totala antalet ledamöter ska bestämmas till ett ojämnt antal och till minst fem och högst nio. Om styrelseledamot av något skäl behöver avsluta sitt uppdrag under arbetsåret, utlyses fyllnadsval om det totala antalet ledamöter understiger fem.
§ 8 Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar för en tid av två år. Omval av ledamöter bör inte ske för mer än två mandatperioder. För val av ordförande räknas dock inte tidigare mandatperioder som ledamot. Styrelsen får till sina sammanträden kalla adjungerade personer som dock inte har rösträtt.
§ 9 Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse normalt minst fyra gånger under arbetsåret. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften är närvarande, däribland ordförande eller vice ordförande. För att ett beslut ska kunna tas krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening.
§ 10 Ordföranden leder styrelsens arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordförande in.
§ 11 Teckningsrätt för föreningen har ordförande och kassör var för sig. Styrelsen kan besluta annorlunda.
Verksamhets- och arbetsår
§ 12 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två årsmöten.
Revision
§ 13 Vid årsmötet utses två revisorer samt en revisorssuppleant. Dessa väljs för en tid av två år.
§14 Räkenskaperna ska vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet.
§15 Efter avslutad revision, dock senast tre veckor före årsmötet, ska styrelsen få revisionsberättelsen, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen beviljas eller ej.
Valberedning
§16 Vid årsmötet utses två ledamöter till valberedningen samt en suppleant, varav en ska vara sammankallande. Dessa väljs för en tid av två år.
Årsmöte
§ 17 Kallelse till årsmöte ska ske skriftligen och meddelas medlemmarna minst sex veckor före årsmötet. Plats och datum för årsmötet bestäms av styrelsen.
§ 18 Motioner samt valberedningens förslag till funktionärer för föreningen ska skriftligen inlämnas senast sex veckor före årsmötet till styrelsen.
§ 19 Senast två veckor före årsmötet skall årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för medlemmar innehållande:
• Dagordning och föregående årsmötesprotokoll
• Verksamhetsberättelse
• Årsredovisning, inklusive resultat- och balansräkning
• Revisionsberättelse
• Propositioner
• Motioner och styrelsens yttrande kring dessa
• Verksamhetsplan och budget
• Valberedningens arbetsordning och förslag
§ 20 Beslutanderätten på årsmötet utövas vid årsmötet närvarande medlemmar.
§ 21 Beslut fattas med acklamation eller omröstning (öppen eller sluten) om sådan begärs. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning om ärendet avser val och genom ordförandens utslagsröst i övriga ärenden. Beslut bekräftas genom klubbslag.
Styrelsen får inte delta i valet av revisorer eller valberedning. Årsmötesprotokoll ska skrivas och justeras inom en månad.
§ 22 Följande punkter ska tas upp på årsmötet:
1. Årsmötet inleds
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Justering av röstlängd
6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Propositioner
12. Motioner
13. Presentation av verksamhetsplan och budget
14. Bestämmande av årsavgift för kommande år till föreningen
15. Bestämmande av arvode till styrelsen
16. Fastställande av antalet ledamöter
17. Val av styrelseordförande
18. Val av ledamöter
19. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
20. Val av två ledamöter till valberedningen samt en suppleant
21. Årsmötet avslutas
Diskussion kring verksamhetsåret (Övriga frågor).
§ 23 Styrelsen får inkalla till extra årsmöte. Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
Stadgefrågor
§ 24 Beslut om ändring eller upphävande av stadgar fattas av två på varandra följande årsmöten med minst två veckors mellanrum. För beslut om ändring eller upplösning av stadgar krävs beslut där två tredjedelar av de röstande biträder beslutet.
§ 25 Föreningen får inte anta ett förslag om stadgeändring som är oförenligt med annat vilande stadgeförslag, utan att samtidigt förkasta det först antagna förslaget.
§ 26 Vid föreningens upplösande ska eventuella tillgångar likvideras och tillfaller då medlemmarna själva.
§ 27 Föreningens verksamhet ska bedrivas enligt dessa stadgar. Meningsskiljaktigheter beträffande stadgarnas tolkning avgörs av årsmötet. Styrelsen ska tillse att stadgarna finns tillgängliga för medlemmarna.